درباره گروه


گروه آموزشی یهداشت مواد غذایی در سال 1392 تاسیس گردید.

در حال حاضر (سال 1396) این گروه با سه نفر عضو هیات علمی (استادیار) در امر آموزش دانشجویان در مقاطع و رشته های زیر فعالیت می نماید:

مقطع کارشناسی ناپیوسته

رشته یهداشت مواد غذایی

مقطع کارشناسی ارشد

رشته یهداشت مواد غذایی

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند